Regulamin

Regulamin sprzedaży kursów online, warsztatów oraz wypraw wyjazdowych, organizowanych przez www.cudnateneryfie.pl

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa ogólne zasady dotyczące zakupu i korzystania z kursów on-line oraz warsztatów wyjazdowych cudnateneryfie.pl, w tym sposobu zawarcia umowy, form rozliczenia, zasad reklamacji, praw autorskich, danych osobowych. 
 2. Twórcą kursów on-line dostępnych pod w adresem cudnateneryfie.pl jest firma Klaudia Stawiarska.
 3. Przed dokonaniem zakupu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Klient, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Składając zamówienie w Serwisie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2021. r.
 5. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu sprzedaży usług przez Internet można znaleźć na stronie cudnateneryfie.pl

Definicje

§ 2

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: cudnateneryfie.pl;
 2. Kurs – kurs on-line udostępniony przez Sprzedawcę za pośrednictwem platformy e-Learningowej, którego twórcą jest Sprzedawca;
 3. Warsztat – wydarzenie stacjonarne odbywające się w określonym czasie i miejscu na Teneryfie
 4. Wyprawa Rozwojowa – wydarzenie stacjonarne odbywające się w określonym czasie i miejscu zagranicą
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
 6. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 7. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź podmiot, któremu ustawa nadaje status Konsumenta;
 8. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 9. Serwis – strona internetowa cudnateneryfie.pl, zawierająca platformę e-Learningową z możliwością wykupienia Kursu.
 10. Marka– mowa o cudnateneryfie.pl jednej z marek zarządzanych przez firmę Klaudia Stawiarska
 11. Sprzedawca – Podmiot świadczący usługę dostępu, do Serwisu którym jest: Klaudia Stawiarska , z siedzibą przy 1 Frederick Road, Stechford, Birmingham B33 8AD, United Kingdom, Company No.: 6103053819
 12. Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:
  1. adres pocztowy: 1 Frederick Road, Stechford, Birmingham B33 8AD, UK
  2. adres do doręczeń: 1 Frederick Road, Stechford, Birmingham B33 8AD, UK
  3. adres poczty elektronicznej:  info@cudnateneryfie.pl

Zamówienie – zawarcie umowy

§ 3

 1. W celu uzyskania dostępu do Usługi Klient musi dokonać rejestracji Konta Klienta w Serwisie, polegającej na
  1. wybrać typ Kursu, Warsztatu lub Wyprawy Rozwojowej spośród dostępnych w Serwisie;
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia
  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  4. wybrać sposób płatności;
  5. dokonać skutecznej płatności za kurs;
 2. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
 3. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Sprzedawca potwierdza wiadomością e-mail.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Sprzedawcę.
 5. Wyklucza się możliwość zakupu Usługi anonimowo bądź pod pseudonimem.
 6. W przypadku płatności w ratach kupujący zobowiązuje się do dokonania kolejnych płatności w wysokości i terminach określonych w opisie Warsztatu lub Wyprawy Rozwojowej oraz potwierdzeniu zamówienia

Ceny  i płatności

§ 4

 1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
 2. Dostęp do Usługi może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu w Serwisie bądź nieograniczony czasowo. Sprzedawca może przewidzieć darmowy okres próbny.
 3. Jeżeli po upływie okresu wskazanego okresu czasu Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.
 4. Klient nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi na kolejny okres czasowy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie. Z zastrzeżeniem, że powyższe nie będzie powodowało negatywnych zmian, uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 6. Dostęp do Serwisu może zostać wykupiony w postaci biletu na jednorazowe przyszłe wydarzenie (np. szkolenie on-line w czasie rzeczywistym/live lub warsztat).

§ 5

 1. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w euro i są cenami brutto.
 2. Płatności elektroniczne w serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu:
  1. Payu.pl
  2. Stripe.com
  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. lub Payu.pl
 3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Dostępne formy płatności: przelew, blik oraz karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro

 Prawa autorskie

§ 6

 1. Kurs może przybrać postać nagrań video, audio, prezentacji, szkoleń w czasie rzeczywistym (tzw. streaming, live webinar) lub plików pdf.
 2. Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Sprzedawcę mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie.
 3. Sprzedawca zabrania ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez jego zgody.
 4. Sprzedawca informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. Z wyjątkiem wskazanych materiałów przez Sprzedającego, Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.
 6. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

§ 7

 1. Konsument, który zawarł Umowę na Kurs może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy.
 2. Sprzedawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Sprzedawcy przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot nastąpi na rachunek, z którego została dokonana transakcja. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument. Prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje na Warsztaty oraz Wyprawy Rozwojowe – wydarzenia o określonym czasie i miejscu.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Sprzedawcę uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.
 7. Kupujący ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 8. W przypadku chęci rezygnacji lub niemożliwości uczestnictwa w Warsztacie kupujący powiadomi niezwłocznie Sprzedającego. W przypadku rezygnacji na conajmniej miesiąc kupujący może odzyskać do 50% zapłaconej ceny, w przypadku rezygnacji w okresie od 2 tygodni do 1 miesiąca do 25% ceny.
 9. W przypadku chęci rezygnacji lub niemożliwości uczestnictwa w Wyprawie Rozwojowej kupujący powiadomi niezwłocznie Sprzedającego. W przypadku rezygnacji na conajmniej 2 miesiące kupujący może odzyskać maksymalnie do 50% zapłaconej ceny, w przypadku rezygnacji w okresie od 1-2 miesięcy do 25% ceny.
 10. Kupujący jest zobowiązany do przesłania informacji zawartych w formularzu rejestracji. Dane zawarte w formularzu są niezbędne do realizacji usługi (rezerwacja biletów, ubezpieczenie itd.) oraz do płatności kolejnych rat. W przypadku braku wywiązania się z tego obowiązku przez Kupującego mimo dodatkowego wezwania przez Sprzedającego do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie przyjmuje się jako rezygnacje Kupującego.
 11. W przypadku rezygnacji Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów faktycznie poniesionych przez Sprzedającego w celu realizacji Usługi.

 Warunki świadczenia usług

§ 8

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej;
  3. posiadanie aktywnego adresu e-mail;
 2. Jeżeli przeglądarka internetowa nie posiada możliwości obsługi plików audio, video, pdf. to:
  1. aktualna wersja standardowego odtwarzacza plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  2. aktualna wersja standardowej przeglądarki plików .pdf (np. AdobeReader),

§ 9

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie, komentarzy, zapytań, wiadomości, w tym wiadomości e-mail.
 2. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Serwisu w sposób niezakłócający korzystanie z Serwisu przez pozostałych jej Klientów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na Serwisu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w Serwisie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania konta Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także działania niezgodnie z dobrymi obyczajami. W przypadkach wskazanych wyżej uiszczone opłaty za okres abonamentowy w przód, nie podlegają zwrotowi (kara umowna).
 4. Klient nabywa jednorazową licencję na zakupiony produkt przypisana do adresu e-mail użytego przy rejestracji. Udostępniane produktu osobom w trzecim jest pogwałceniem praw autorskich.

§ 10

 1. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, Klient jest świadomy ryzyka z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowych przerw w działaniu Serwisu celach konserwacyjnych, naprawczych.
 3. Sprzedawca podejmuje starania, aby poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, drogą mailową o planowanych przerwach technicznych w świadczeniu Usługi.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatu lub Wyprawy Rozwojowej z przyczyn od niego niezależnych, niemożności zorganizowania lub niezebrania wystarczającej grupy. W takiej sytuacji powiadomi Kupującego o odwołaniu Warsztatu lub Wyprawy Rozwojowej z conajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem oraz zwróci 100% zapłaconej ceny.
 5. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za bilety lotnicze, kupione indywidualne przez klienta.

§ 11

Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w Systemie wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją nieuprawnionych osób zgodnie z Polskim prawem.

Reklamacje

§ 12

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczny lub prawne Kursu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres info@cudnateneryfie.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w Serwisie;
  2. opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;
  3. podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem;
  4. określenie czy Klient zamierza dochodzić roszczenia z tego tytułu, a jeżeli tak Kupujący powinien określić swoje roszczenie.
 5. Sprzedawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 Ochrona Danych Osobowych

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca, który zapewnia zapewnia ochronę powierzanych mu do przetwarzania danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by dokonać rejestracji konta Klienta, zawrzeć umowę, i w pełni korzystać z usługi.
 3. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora – jego dane kontaktowe podano wyżej. Zastosowany przez administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.
 6. Sprzedawca może ujawniać informację dotyczących Klienta właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Klienta nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Klienta.
 7. W celu zapewnienia możliwości identyfikacji klienta powracającego, dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Za nadrzędny interes przyjmuje się przechowywanie danych osobowych do terminu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą usługą.
 8. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 9. Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
 10. Sposób ochrony i wykorzystywania danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) reguluje Polityka Prywatności i plików cookies będąca załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu
 11. Polityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

 Postanowienia Końcowe

§ 14

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny bądź przez mediację.
 3. Regulamin nie wyklucza prawnych możliwości pozasądowego rozwiązania sporu z Konsumentem, z których Konsument może skorzystać zgodnie z Polskim porządkiem prawnym.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

§ 15

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów.
 2. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145z późn. zm.).
  2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj.  Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  5. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
  6. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781z późn. zm.);